Politka kvality a environmentu

Společnost Aromka Brno s.r.o., pokračuje od 1.1.2008 ve výrobě a prodeji aromat, kulérů, saromexů a emulzí koření a vstupuje do obchodních vztahů místo společnosti Aromka Brno, a.s. Politika firmy Aromka Brno s.r.o. je vedena snahou o udržení vysoké kvality potravinářských výrobků za přijatelné ceny a v souladu s principy ochrany životního prostředí.
„Snaží se maximálně o to, aby veškeré naše činnosti byly nastaveny, řízeny a vykonávány tak, aby jejich případné negativní dopady na životní prostředí byly eliminovány na co nejnižší úroveň.“

Kvalitní produkty a služby vždy a za každých okolností

Naším cílem je nabídnout zákazníkovi produkty v požadované kvalitě. Svým zákazníkům chceme nabídnout co nejlepší produkt a servis s ním spojený. Chceme vytvořit ty nejlepší podmínky pro naše zákazníky a obchodní partnery a zároveň pozitivně přispívat ke zkvalitnění životního prostředí. Veškeré suroviny a ingredience jsou nakupovány u renomovaných tuzemských a zahraničních výrobců. Kvalitu našich výrobků podtrhuje i skutečnost, že každá výrobní šarže je podrobována laboratorní kontrole. Základní výrobní program a jednotlivé produkty jsme schopni přizpůsobit přání zákazníka, jak v provedení, tak v objemech dodávek. Vyhovíme specifickým požadavkům zákazníka na další druhy výrobků, dle našich technologických možností. Obchodní oddělení úzce spolupracuje s ostatními částmi firmy, a proto může svým zákazníkům zprostředkovat zkušenosti, které firma získala během svého mnohaletého působení na trhu.

Neustálé zlepšování poskytovaných produktů a služeb

Společnost je zaměřena na dlouhodobé, cílevědomé a trvalé zvyšování efektivnosti procesů a kvality poskytovaných produktů. Do tohoto procesu jsou zapojeni dodavatelé, zákazníci, třetí strany. Kvalita organizace je určena kvalitou a odbornou zdatností jejích pracovníků. Proto nejen udržujeme, ale neustále zvyšujeme odborné znalosti, povědomí a praxi všech svých zaměstnanců.

Komunikace

Dbáme na komunikaci jak se zaměstnanci společnosti, tak se zákazníky, dodavateli i externími stranami. Nasloucháme jim, reagujeme na jejich připomínky a požadavky plníme rychle.

Otevřený přístup

Pravdivě informujeme veřejnost a všechny zainteresované strany o výsledcích a dopadech firemních činností a cílech v oblasti ochrany životního prostředí. Podporujeme výměnu informací a otevřený dialog se zaměstnanci, veřejností, zákazníky a obchodními partnery a vedeme sebe i je k aktivní ochraně životního prostředí.

Neustále zlepšujeme poskytované produkty

Celá organizace je zaměřena na dlouhodobé, cílevědomé a trvalé zvyšování efektivnosti procesů a kvality poskytování všech služeb v souladu se zásadami ochrany životního prostředí.
Organizace je tak kvalitní, jak kvalitní a odborně zdatné má své pracovníky. Proto naše společnost nejen udržuje, ale neustále zvyšuje odborné znalosti, povědomí a praxi všech svých zaměstnanců a obchodních partnerů.

Staráme se o své zaměstnance

Každý z pracovníků společnosti odpovídá za kvalitu svých výstupů, všichni jsme interní dodavatelé a zákazníci. Spokojený, motivovaný a kvalifikovaný zaměstnanec je proto stejně důležitý jako externí zákazník.
Vzdělávat, cvičit a motivovat zaměstnance na všech úrovních řízení, uvědomovat je o environmentálních aspektech a dopadech jejich práce. Organizovat předávání environmentálních zkušeností mezi společností, dodavateli a zainteresovanými stranami.

Princip prevence a neustálého zlepšování

Zlepšovat environmentální profil společnosti v souladu s vyhlášenou environmentální politikou, cíli a programy a kvalitu poskytovaných produktů.

Vstupní suroviny

Snižovat spotřebu energií a surovin v souladu s vědeckým a technickým poznáním. Zajistit řádné skladování, zpracování a likvidaci odpadů. Používat přednostně ekologicky šetrné materiály, výrobky, technologie a služby.

Legislativa

Dosahovat shody s právními předpisy, legislativou a jinými požadavky a tento soulad neustále udržovat, sledovat a ověřovat.

Závazek vedení

Vedení společnosti plně podporuje vyhlášenou politiku kvality a environmentu. Pro její naplnění se zavazuje tuto politiku dodržovat, její dodržování vyžadovat od všech zaměstnanců i obchodních partnerů
Vytvořit potřebné materiální, personální, technické a finanční zdroje a neustále tak zlepšovat procesy a udržovat stanovené zásady ve všech oblastech systému řízení.

Zásady této politiky jsou závazné pro všechny pracovníky společnosti Aromka Brno s r.o.