Zákon o lihu - líh a legislativa

Zákon o lihu č. 61/1997 Sb. vymezuje podmínky pro výrobu, úpravu, skladování, evidenci a oběh lihu a stanoví působnost ministerstev a jiných správních úřadů na tomto úseku. 

Účelem zákona je stanovit při výrobě, úpravě, skladování a uvádění lihu do oběhu postupy zajišťující daňové příjmy státního rozpočtu a omezení zabraňující změnám jednotlivých druhů lihu. Aromka Brno nakládá s lihem dle tohto zákona při výrobě a skladování aromat.

Líh

Konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje lze upravovat a vyrábět pouze v provozovně schválené ústředním orgánem státní správy. Ministerstvo zemědělství vydá kladné stanovisko k žádosti o koncesi a schválí provozovnu určenou k výrobě konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů, jestliže jsou splněny dané podmínky.

V potravinářství se může používat kvasný líh, a to druhy líh kvasný surový, rafinovaný, bezvodý, ovocný a jiné destiláty.

Denaturovaný líh

Líh, s výjimkou lihu určeného pro octárny, musí být denaturován v lihovaru nebo ve zvláštním lihovaru. Pověřená úřední osoba a správce spotřební daně z lihu musí být vždy přítomen při denaturaci. V případě, že bude denaturační prostředek přidáván kontinuálně, ověří správné provádění kontinuální denaturace, její způsoby a to ve lhůtách stanovených prováděcím právním předpisem.

Pěstitelské pálení

Vyrábět líh v pěstitelské pálenici lze pouze na základě povolení Ministerstva zemědělství. Provozování pěstitelské pálenice povoluje Ministerstvo zemědělství na základě písemné žádosti, ke které žadatel připojí popis a nákres uspořádání výrobního zařízení pěstitelské pálenice. Ten je třeba doložit technickou dokumentací a dokladem o vlastnickém, užívacím nebo jiném obdobném právu k výrobnímu zařízení pěstitelské pálenice. 

Pěstitel je oprávněn nechat si vyrobit v jednom výrobním období z vlastní dodané suroviny nejvýše 30 litrů etanolu zdaněného sazbou spotřební daně stanovené pro ovocné destiláty z pěstitelského pálení.

Aromka Brno nabízí ovocná aromata, která jsou vhodná a povolená k dochucování produktů pěstitelského pálení, jejichž chuť neodpovídá představě zákazníka. Aroma jemně podtrhne vůni a chuť daného ovoce. 

Další předpisy související se zákonem o lihu

Vyhláška č. 150/2008 Sb.

Doplněním zákonu o lihu je vyhláška č. 150/2008 Sb. o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících. 

Tato vyhláška upravuje:

  • technické podmínky a způsob zajištění výrobního zařízení lihovaru a zvláštního lihovaru a způsob znehodnocování úkapů a dokapů a některých odpadních produktů
  • měření množství lihu a způsob zjišťování množství vyrobeného a upraveného lihu
  • zjišťování množství lihu a způsob evidence při vyskladňování a přejímce lihu
  • zjišťování zásob lihu, evidenci lihu

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 141/1997 Sb.

Tato Vyhláška Ministerstva zemědělství se týká technických požadavků na výrobu, skladování a zpracování lihu. Výrobním zařízením lihovaru jsou přístroje, potrubí a prostory, ve kterých je líh a lihové páry neregistrované kontrolním lihovým měřidlem, jakož i zařízení na jímání lutrových vod a odloučených olejů a vosků. Lutrovými vodami se rozumí vody vznikající při získávání lihu způsobem stanoveným zákonem, a to po destilačním oddělení lihu.

Výrobní zařízení lihovaru se vyrábí z kovu nebo jiného materiálu odolného vůči působení lihu, lihových par, provozních teplot a tlaků. K pájení se používají jen tvrdé pájky. K utěsnění se používají jen hmoty odolné vůči změnám a působení teplot a tlaků a působení lihu a lihových par.

Aromka Brno dodržuje všechny předpisy týkající se její činnosti stanovené zákonem o lihu, příslušnými vyhláškami a orgány státní správy. Celní úřad provádí pravidelné kontroly, je vedena dokumentace jako lihový účet a ztráty lihu při výrobě.